Regulamin

Regulamin

Regulamin serwisu TravelMaker.com.pl

§. 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego travelmaker.com.pl
2. Operatorem Serwisu Internetowego travelmaker.com.pl jest Maciej Wójcik, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Apex Maciej Wójcik z siedzibą we Wrocławiu, 52-129, ul. Wagnera 2/3; NIP: 894 242 5672; REGON: 021465375; posiadający aktywny wpis do CEIDG. 

§. 2. Definicje

1. Serwis, Usługodawca – Operator Serwisu Internetowego travelmaker.com.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu.
2. Użytkownik, Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Konsument – klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
6. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Niniejszy Serwis świadczy usługę, polegającą na przygotowaniu dla Klienta indywidualnego planu podróży.
2. Klient może dokonać wyboru spośród trzech podstawowych pakietów, prezentowanych na stronie: http://travelmaker.com.pl. Na życzenie Klienta przygotowywany jest plan podróży, przy czym wynagrodzenie za taką usługę ustalane jest przez Operatora każdorazowo indywidualnie i niezależnie od cen prezentowanych za pakiety podstawowe. Ceny podane w oferowanych pakietach są cenami netto, i w przypadku modyfikacji danej oferty mogą ulec zmianie. Operator zastrzega prawo do zmiany cen propozycji ofert.
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Serwisu Internetowego travelmaker.com.pl w celu zawarcia umowy o świadczenie usług oraz jej realizacji.
4. Przedmiotem świadczenia jest gotowy dokument w formie elektronicznej, zawierający plan podróży.
5. Operator nie jest organizatorem imprezy turystycznej, pośrednikiem turystycznym czy agentem turystycznym w rozumieniu Ustawy o usługach Turystycznych, jak również nie świadczy usług turystycznych.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z oferty Serwisu możliwe jest poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są: Użytkownik oraz Serwis.
2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma konieczności rejestracji Użytkownika.
3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) włączoną obsługę Java Script,
c) włączoną obsługę plików Cookies,
d) aktywny adres e-mail.
4. Strona internetowa Serwisu korzysta z plików Cookies. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce prywatności.
5. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z jego postanowieniami.

§. 5. Sposób porozumiewania się z Konsumentem

1. Siedziba Usługodawcy mieści się we Wrocławiu, 52-129, ul. Wagnera 2/3.
2. Użytkownik może kontaktować się z Serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@travelmaker.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 692 932 808.
3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w ust. 2.

§. 6. Warunki świadczenia usługi

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług o których mowa w § 3 dochodzi w chwili dokonania przez Użytkownika odpłatnej czynności, a więc w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika i wniesienia przez Użytkownika opłaty zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie i niniejszym Regulaminie.
2. Zapytanie o realizację usługi o której mowa w § 3 należy kierować na adres: kontakt@travelmaker.com.pl
3. Zapytanie o realizację usługi o której mowa w § 3 powinno zawierać:
a) informacje o kraju wyjazdu, pobytu,
b) terminie wyjazdu, pobytu, ze wskazaniem możliwego zakresu zmiany dat,
c) sposobu pożądanego spędzania czasu,
d) liczby uczestników wraz z dziećmi,
e) standardzie miejsc noclegowych i form wyżywienia.
4. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, jego przyjęcie do realizacji, numer rachunku bankowego na który należy uiścić opłatę, a także wysokość opłaty. Cena podana jest w kwocie netto. Operator serwisu na życzenie Klienta wystawi mu fakturę VAT.
5. Realizacja zamówienia, polegająca na przygotowaniu gotowego dokumentu (utworu), rozpocznie się niezwłocznie po wpływie środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
6. Termin realizacji usługi wynosi standardowo 14 dni, liczonych od dnia wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy, przy czym Operator może ustalić z Klientem indywidualnie inny termin realizacji usługi.
7. Operator z chwilą przekazania przedmiotu świadczenia Klientowi, udziela mu licencji na jego wykorzystanie. Gotowy dokument może być wykorzystany na urządzeniach elektronicznych a także drukowany.
8. Gotowy dokument przeznaczony jest wyłącznie do użytku przez Klienta, co oznacza, że nie może go, w całości czy w części, udostępniać innym osobom czy podmiotom, zarówno odpłatnie i nieodpłatnie, prywatnie i publicznie, także w formie publikacji czy przesyłania drogą elektroniczną, modyfikować, zmieniać, odsprzedawać, wykorzystywać zdjęć zamieszczonych w utworze.

§. 7. Sposób i termin zapłaty

1. Płatność za usługę może być zrealizowana przelewem na rachunek bankowy (w tytule podając: Imię i nazwisko Klienta i datę złożenia zamówienia).
2. Dane do przelewu zostaną podane Klientowi po złożeniu zamówienia.
3. W sprawie płatności Użytkownik może się kontaktować z Serwisem w szczególności mailowo na adres: kontakt@travelmaker.com.pl, lub telefonicznie pod numerem: 692 932 808.

§. 8. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§. 9. Ochrona danych osobowych

1. Usługodawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności operatorom systemów płatności.
3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu Internetowego travelmaker.com.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Klientom. Usługodawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
6. Usługodawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu Internetowego travelmaker.com.pl oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Usługodawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Usługodawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres kontakt@travelmaker.com.pl.pl stosownego żądania wraz z podaniem danych Klienta.

§. 10. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: a) imię i nazwisko, b) opis wadliwości usługi.
3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Serwis niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: kontakt@travelmaker.com.pl
6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.

§. 11. Wyłączenie odpowiedzialności

Usługodawca nie jest organizatorem imprezy turystycznej. W związku z powyższym, Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż:
a) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Klienta w czasie podróży,
b) Użytkownik przed podróżą ma obowiązek zapoznać się z aktualną sytuacją w kraju podróży i ostrzeżeniami dotyczącymi tego kraju,
c) Użytkownik powinien zasięgnąć opinii lekarskiej, uwzględniającej szczególnie cel podróży,
d) Użytkownik powinien wykupić stosowne ubezpieczenie,
e) porady, wskazówki i rekomendacje mogą się zdezaktualizować w czasie podróży i jest to okoliczność niezależna od Usługodawcy, za którą nie ponosi odpowiedzialności,
f) Użytkownik organizuje swoją podróż we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

§. 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.
5. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2018r
kontakt@travelmaker.com.pl

tel: +48 692-932-808 

(c)2018, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem